C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

Departament psicopedagògic

Departament psicopedagògic

L’equip psicopedagògic i d’atenció a la diversitat del col·legi Verge de la Salut, és un servei intern que té la funció d’atendre, acompanyar, prevenir, detectar i assessorar al conjunt d’agents educatius implicats al centre fent prevaldre l’actitud inclusiva a l’aula. També s’encarrega de vetllar pel correcte desenvolupament psicopedagògic de l’alumnat durant les diferents etapes evolutives.

L’equip participa de la gestió de les mesures i suports a diferents nivells d’intensitat, per tal d’arribar a la totalitat de l’alumnat, professorat, famílies i altres agents educatius.

Els membres de l’equip psicopedagògic formen part de la Comissió d’Atenció Educativa Inclusiva (CAEI) junt amb membres de l’equip directiu i de la coordinació pedagògica. Aquesta comissió ha de proposar l’organització i la gestió de les mesures i els suports per atendre l’alumnat del centre.

Mesures i suports

Mesures i suports universals
Accions preventives i proactives per a tots els alumnes en tots els entorns.
Mesures i suports addicionals
Accions flexibles, temporals i preventives per a l’atenció específica als aprenentatges.
Mesures i suports Intensives
Accions d’alta intensitat i llarga durada en atenció a les singularitats individuals.
INFANTIL-PRIMÀRIA
 • Orientació, assessorament i acompanyament.
 • Docència compartida.
 • Facilitar estratègies metodològiques i eines didàctiques.
 • Acompanyament en l’elaboració i seguiment del Pla d’estratègies metodològiques.
 • Suport de la mestra d’educació especial.
 • Suport escolar individualitzat.
 • Adaptar i proporcionar material i recursos personalitzats segons les característiques de l’alumne.
 • Suport intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI).
 • Acompanyament en l’elaboració i seguiment del Pla de Suport Individual.
 • Suport del personal d’atenció educativa.
 • Coordinació i treball en xarxa amb competències externes (EAP, CREDA, CDIAP, CSMIJ, Serveis Socials, Centres privats…).
SECUNDÀRIA
 • Seguiment acadèmic, personal i social de l’alumnat.
 • Docència compartida.
 • Programa de competència social: matèries “Gestió de les emocions” i “Convivència i Mediació”.
 • Test psicopedagògic d’avaluació inicial.
 • Entrevistes inicials amb l’alumnat.
 • Tutories temàtiques.
 • Servei de mediació i formació de l’alumnat mediador.
 • Acompanyament individualitzat.
 • Pla d’acollida a l’alumnat nouvingut.
 • Seguiment dels Plans Individualitzats.
 • Treball en xarxa amb recursos externs (EAP, CSMIJ, CREDA, Serveis Socials…).
 • Coordinació amb altres recursos terapèutics i educatius (Hospital de dia, UEC, AIS…).