C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

C/Constitució, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat

ESO

Al llarg dels quatre cursos de l’Educació Secundària Obligatòria al Verge de la Salut, l’alumne/a adquireix coneixements, habilitats i competències que li permetrà formar-se de manera integral, construir el seu projecte de vida i accedir a estudis superiors.

 

L’ESO és un període clau en la formació acadèmica i personal dels nois i de les noies. La nostra acció educativa es centra en l’alumne/a de manera individualitzada per acompanyar-lo en l’assoliment de les habilitats i les competències que el capacitin a aprendre de manera autònoma i responsable en entorns canviants i col·laboratius.

 

Esdevenen elements claus d’aquesta etapa l’aprenentatge competencial, l’atenció individualitzada, l’orientació personal i acadèmica i l’estreta relació amb les famílies.

Organització del currículum

El currículum de l’ESO s’estructura en:

Matèries comunes

Conjunt de matèries de continguts obligatoris. Es desenvolupen els objectius generals de l’etapa i contribueixen a l’adquisició de les competències bàsiques.

Matèries optatives

Conjunt de matèries de continguts optatius i d’àmbits diferents.

 • 3r d’ESO
  • Cultura clàssica
  • Francès
  • Robòtica i programació
 • 4t d’ESO
  • Biologia i Geologia
  • Tecnologia
  • Física i Química
  • Llatí
  • Economia i emprenedoria
  • Formació i orientació personal i professional
  • Música
  • Expressió artística
  • Digitalització
  • Francès

Treball de síntesi

És un treball interdisciplinari que es realitza a 1r ESO, 2n ESO i 3r ESO. Les diferents àrees dissenyen un conjunt d’activitats en què l’alumnat ha d’utilitzar els diferents aprenentatges treballats al llarg del curs.

Projecte de recerca (4t ESO)

Treball de descoberta i d’investigació entorn un àmbit i guiat pel professorat.

Servei comunitari (4t ESO)

És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i processos de servei a la comunitat en un sol projecte. L’alumnat posa el seu coneixement i les seves competències al servei dels altres, de manera que són protagonistes d’accions de compromís cívic i aprenen en l’exercici actiu de la ciutadania.

Projectes globalitzadors

Experiència d’aprenentatge de caràcter transversal que requereix l’aplicació de coneixement, de competències i d’habilitats de diferents matèries. L’alumnat desenvolupa una sèrie de tasques que culminen amb la creació d’un producte final que dona resposta a una necessitat social. La metodologia que implica treballar per projectes fomenta el sentit de la cooperació, l’esperit crític, creatiu i autònom de l’alumnat.

Matèries complementàries

Conjunt de matèries que complementen el currículum i pretenen que l’alumnat desenvolupi habilitats en tres eixos diferents:

 1. Let’s talk: apostem per l’aprenentatge d’idiomes i reforcem l’enfocament comunicatiu.
 2. Taller de ciència: apostem per l’aprenentatge de la ciència des d’un enfocament pràctic. Mitjançant l’observació i l’experimentació desvetllem en l’alumnat l’interès per la ciència.
 3. Educació mediàtica: apostem per forma l’alumnat en l’anàlisi crítica dels mitjans de comunicació, especialment els audiovisuals, i la tecnologia que utilitzen.

Horaris

 • Matins: de 8:00h a 13:30h.
 • Tardes: dilluns, dimarts i dijous de 15:00h a 17:00h.

Metodologia

L’alumne/a és el centre i el protagonista del seu procés d’ensenyament i aprenentatge. La nostra metodologia potencia l’autonomia de l’alumne/a i la cultura de l’esforç per assolir l’excel·lència educativa.

Les nostres instal·lacions (laboratoris, aules de tecnologia, biblioteca, aules d’informàtica, gimnàs, auditori…) permeten desenvolupar activitats pròpies del diferents itineraris

Projectes acadèmics

Treball competencial

Treball competencial

Aprenentatge actiu, cooperatiu i participatiu

Aprenentatge actiu, cooperatiu i participatiu

Projectes interdisciplinaris

Projectes interdisciplinaris

Plataformes digitals de treball

Plataformes digitals de treball

Activitats i sortides que complementen el currículum

Activitats i sortides que complementen el currículum

Codocència

Codocència

Batxillerat Dual – High School Diploma

Batxillerat Dual – High School Diploma

Preparació i presentació a exàmens oficials Oxford

Preparació i presentació a exàmens oficials Oxford

Centre examinador

Llengua francesa

Llengua francesa

Presentació d’alumnat a exàmens DELF

Projecte personal

Som escola inclusiva

"Incloure no és deixar entrar, és donar la benvinguda"

El Col·legi Verge de la Salut té una llarga trajectòria en l’atenció a l’alumnat amb diferents necessitats educatives. L’escola sempre ha estat i serà un col·legi per a tothom. Basem la nostra atenció a la diversitat en la inclusió de tot l’alumnat dins del seu grup-aula respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i amb l’ajuda de la docència compartida en diverses hores a la setmana.

Què en pensa l'alumnat d'ESO i BAT?

Departament d'orientació

Convivència i mediació

Laboratori

Aula de tecnologia

Díptic ESO